RNDr. Jaroslav Burian (nar. 1983) je absolventem magisterského studia Aplikovaná geoinformatika na Katedře geoinformatiky PřF UP, kde je v současnosti je zaměstnán jako asistent. Vyučuje (současně také garant) zde následující předměty: Geoinformatika v socioekonomické geografii, Informační systémy o území, GIS ve veřejné správě, Územní plánování a Katastr nemovitostí. V letech 2008-2010 přednášel na Maria Curie Sklodovska University v Lublinu (Polsko), na University of Salzburg (Rakousko) a na Sofia University St.Kliment Ohridski v Sofii (Bulharsko). Na katedře je koordinátorem projektů ERASMUS a CEEPUS. Ve své odborné specializaci se zaměřuje především na problematiku implementace geoinformačních technologií do územního plánování.

Momentálně je individuálním členem České asociace pro geoinformace, členem Komise pro státní závěrečné zkoušky bakalářského oboru Geoinformatika-geografie, členem Koordinační skupiny pro propagaci fakulty, členem odborné poroty soutěže GeoCUP a členem redakční rady časopisu GeoBusiness.

V letech 2006-2010 byl hlavním řešitelem nebo členem řešitelského kolektivu následujících projektů: Výzkum pohybu osob na styku urbánního a suburbanního prostoru olomouckého regionu (2010 - hlavní řešitel), Symbologie a návrh mapové kompozice výkresů územně analytických podkladů obcí (2009 - vedoucí řešitelského týmu projektu zpracovaného pro Krajský úřad Olomouckého kraje), Analýza datového modelu ÚAP Olomouckého kraje (2009 - vedoucí řešitelského týmu projektu zpracovaného pro Krajský úřad Olomouckého kraje), Strategic Spatial Planning and Sustainability Environment (STRA. S. S. E.), program INNOREF (Itálie, Řecko, ČR) (2006 – 2007 - člen řešitelského kolektivu).

Vybrané publikace:

  • Burian, J., Šťávová, Z. (2009): Kartografické a geoinformatické chyby v územních plánech. Geografie - Sborník České geografické společnosti Česká geografická společnost, 179-191s. ISSN: 1212-0014.
  • Pechanec, V., Burian, J., Kilianová, H., Šťávová, Z. (2009): Analysis and prediction of flood hazards in urban planning. Cartography and Geoinformatics for Early Warning and Emergency Management: Towards Better Solutions. Proceedings. January, 19-22, 2009 Prague, Czech Republic Masaryk University, Brno, 493-500s. ISBN: 978-80-210-4796-9.
  • Burian, J. (2008): GIS analytical tools for planning and management of urban proceses. Sborník sympozia GIS Ostrava 2008. VŠB-TU Ostrava, 2008, 978-80-254-1340-1.
  • Burian, J., Voženílek, V., Kilianová, H., Kadlčíková, J. (2007): Mapování indikátorů udržitelného rozvoje životního prostředí. Fyzickogeografický sborník 5 (Fyzická geografie – výzkum, vzdělávání, aplikace), MU Brno, 2007.