Při plánování rozvoje jakéhokoliv regionu pomocí nástrojů územního plánování je nutné kromě zjištění aktuálního i dřívějšího stavu a zjištění trendů vývoje také predikovat stav a vývoj budoucí. Nezávisle na zvoleném vývojovém modelu měst je zřejmé, že ve všech fázích rozvoje města a jeho okolí dochází současně s pohybem a měnícím se rozmístěním obyvatel i ke změnám v uspořádání a využití prostoru uvnitř sídel. To je důvodem, proč jsou současná moderní města v závislosti na fázi jejich vývoje charakterizována odlišnými změnami vnitřní struktury. Ať se město nachází v jakékoliv fázi rozvoje, je nutné tento rozvoj řídit a usměrňovat pomocí nástrojů územního plánování.

S územním rozvojem souvisí nejvíce problematika vhodné lokalizace lidských aktivit v území. Tímto se podrobně zabýval již Haggett (1965). Jako jeden z prvních se zabýval problematikou prostorových analýz v souvislosti se strukturou sídel a jejich změnami. Autor běžně pracuje s pojmy centrum (středisko, uzel) a liniemi (sítěmi), které se později staly základem vektorových datových modelů v prostředí GIS. Autor uvádí, že lokalizace většiny průmyslových center vzniká na základě pozvolného vývoje, nikoliv rychlého a nečekaného rozvoje a je tedy možné tento vývoj usměrňovat a řídit. Pro optimální plánování rozvoje města je nutné znát nejen přírodní předpoklady, podmínky a limity, ale také potřeby obyvatel města. Ty mohou být aplikovány v prostředí GIS jako analýzy rozmístění obyvatel v prostoru (viz. Aktivita 4).

Využití v projektu: Tato dílčí aktivita bude zaměřena na propojení předchozích analýz a výstupů ze všech předchozích aktivit do syntetických výsledků. Z nich bude v prostředí GIS sestavena predikce vývoje a budoucího stavu území, která bude sloužit zejména pro návrh optimálního využití území. V rámci návrhu na optimální využití území budou konkrétně vymezeny vhodné, příp. nevhodné plochy pro rozvoj území. Získané výsledky budou konfrontovány se schválenými úředními dokumenty, které mají vliv na rozvoj území (územně analytické podklady, územní studie, územní plány a zásady územního rozvoje).