Cíle projektu je možné rozdělit podle dílčích aktivit do následujících oblastí:

Cílem aktivity č. 1 je stanovit hranici urbanizovaného a suburbanizovaného prostoru v rámci olomouckého regionu. Hranice těchto prostorů není nikdy ostrá a vyznačuje se určitou mírou neurčitosti, navíc záleží na metodě a na určení vhodných faktorů, které budou pro jejich vymezení použity. V rámci aktivity č. 1 bude tedy použito více metod pro vymezování urbanizovaného a suburbanizovaného prostoru a výsledky budou porovnávány, popř. budou metody kombinovány. Moderní technologie jako dálkový průzkum Země a geografické informační systémy s kvalitními statistickými daty tento úkol usnadní.

Cílem aktivity č. 2 je zmapovat, tedy získat základní data o pohybu osob a vozidel v zájmové oblasti během celého dne a v různých dnech v týdnu. Mapování pohybu bude prováděno dlouhodobě, proto budou moci být získaná data využita pro následnou analýzu pohybu osob jak v krátkodobém, tak i dlouhodobém časovém horizontu.

Hlavním cílem aktivity č. 3 je analýza představy vybraných respondentů o rozmístění funkčních ploch v rámci olomouckého regionu na základě mentálních map a identifikace těchto ploch jako cílových ploch pro pohyb osob. Zároveň je cílem této aktivity snaha o identifikaci optimálního rozložení funkčních ploch dle představ dotázaných osob.

Na základě dat získaných z předchozích aktivit bude možné v rámci aktivity č. 4 analyzovat pohyb osob na styku urbánního a suburbánního prostoru. Hlavním cílem této aktivity pak bude identifikace prostorových vazeb na základě pohybu osob, identifikace jednotlivých fází urbanizačního procesu a stanovení kriterií a relativních hodnot pro vymezování jednotlivých fází urbanizačního procesu.

Aktivita č. 5 bude v projektu jednou z nejdůležitějších, neboť  bude sloužit k syntéze všech získaných poznatků. Cílem této aktivity je na základě předchozích analýz určit další vývoj a budoucí stav území olomouckého regionu, navrhnout optimální vymezení funkčních ploch a identifikovat vhodné plochy pro rozvoj území.

Cílem aktivity č. 6 je průběžná vizualizace dílčích výsledků jednotlivých aktivit, a poté zejména vizualizace celkových výsledků sloužící k jejich prezentaci jak zainteresovaným úřadům a institucím (např. Magistrát města Olomouce), tak i široké veřejnosti.