Aktivita týkající se vizualizace výsledků bude probíhat po celou dobu řešení projektu. Prvním úkolem bude vizualizace dílčích výsledků jednotlivých aktivit, druhým úkolem pak vizualizace celkových výsledků sloužící k jejich prezentaci jak zainteresovaným úřadům a institucím (např. Magistrát města Olomouce), tak i široké veřejnosti. Vizualizace výsledků bude tedy zaujímat v projektu stejně důležitou roli jako jeho další části, neboť bez kvalitní a přístupné vizualizace nelze dostatečně o výsledcích informovat.

Vizualizace výsledků bude zaměřena na vizualizaci digitálních prostorových (grafických) dat, tedy na tvorbu mapových výstupů. Součástí textové části výsledků však bude samozřejmě i vizualizace negrafických dat ve formě grafů a tabulek. Mapové výstupy budou publikovány (prezentovány) jednotlivě či jako soubory ve formě analogových i digitálních map. Zejména digitální mapy přináší řadu možností.

Digitální mapy lze dle možností ovlivňování zobrazení mapy uživatelem klasifikovat na mapy interaktivní a mapy pouze pro čtení:

1. Interaktivní mapy disponují možnostmi pro komunikaci aplikace (mapy) a uživatele, kdy uživatel může pomocí ovládacích prvků mapou pohybovat, zvětšovat či zmenšovat, zapínat či vypínat tematické vrstvy apod. Existují různé úrovně uživatelské interaktivity. Obecně interaktivitu zajišťuje technika klikacích map (clicable map, technika citlivých ploch - nejjednodušší řešení), softwarový modul, plug-in (většinou zajišťuje jednoduché operace s mapou - zoomování, posun…) nebo různé skriptovací jazyky (např. Java, Python). Komunikace může probíhat na straně serveru (mapového serveru) i na straně uživatele.

Využití v projektu: Interaktivní mapy budou využity nejen při konečné vizualizaci výsledků, kdy se po kliknutí do mapy mohou např. zobrazit doplňkové informace, ale také již při získávání dat ve formě mentálních map v rámci webového dotazníku.

2. Opakem interaktivní mapy je mapa určená pouze pro čtení - view only.

Využití v projektu: Digitální mapy pouze pro čtení budou využity pro základní vizualizaci jak dílčích, tak celkových výsledků.

Dalším významným způsobem klasifikace digitálních map z hlediska vizualizace je dělení na statické a dynamické mapy:

1. Statické mapy zobrazují stále stejná geodata, i když s nimi lze provádět různé operace. I statické mapy tedy mohou být zpracovány jako interaktivní.

Využití v projektu: Statické mapy budou využity tehdy, pokud nebude třeba vyjadřovat časovou složku, např. tedy pro vizualizaci výsledků vymezení urbánního a suburbánního území, reprodukci mentálních map apod.

2. U dynamických map dochází ke změně zobrazovaných dat v čase (mapa se automaticky generuje). Pro jednodušší dynamické mapy ve formě animací mohou být použity formáty - SVG nebo SWF (Flash). Složitější dynamické mapy jsou často k uloženy v různých video formátech – AVI, Mpeg, QuickTime apod. Pro používání těchto map je většinou nutná instalace příslušného modulu (plug-in) do prohlížeče.

Využití v projektu: Cílem projektu bude i co nejlépe představit výsledky ostatním uživatelům. Dynamické mapy budou proto při vizualizaci výsledků hrát také důležitou roli.

Velkou výhodou digitálních map je jejich široká dostupnost a snadná aktualizace. Avšak ani analogové mapy neztrácejí svůj význam, a proto budou výsledky publikovány také jako soubor map v edici M.A.P.S.

Během projektu bude vytvořeno množství analytických map (z dat vytvořených v rámci aktivit 1, 2 a 4) i syntetických map (v rámci aktivity 5), zvláštní skupinu pak budou představovat mentální mapy získané během dotazníkového šetření (aktivita 3).