Mgr. Jan Heisig (nar. 1984) je absolventem magisterského studia Aplikovaná geoinformatika na Katedře geoinformatiky PřF UP, kde je od roku září 2008 studentem interního doktorského studia oboru Geoinformatika a kartografie. Ve své disertační práci Stanovení impedance v dopravně-logistických úlohách se zabývá odporovými faktory a jejich parametry pro modelování a plánování optimálních tras a nákladů na přepravu se zaměřením na městský prostor. V rámci doktorského studia se částečně podílí na výuce předmětů: Geoinformatika v socioekonomické geografii, Informační systémy o území, Programové prostředky GIS1, Programové prostředky GIS2, Modelování v GIS.

V letech 2006-2008 spolupracoval na řešení projektu GA ČR 103/06/0847 Dopravní obslužnost měst střední velikosti: analýza, metodika, aplikace. V letech 2008-2010 spolupracuje na projektu VaV SP/2F1/166/08 - Struktura komunálního odpadu v závislosti na době a místu vzniku z pohledu další využitelnosti obsažených komponent, kde je tvůrcem výsledků cíle č. 3 (Optimalizace svozu odpadu a rozmístění „hnízd“ s kontejnery na separovaný odpad). Od roku 2010 je spoluřešitelem projektu Výzkum pohybu osob na styku urbánního a suburbanního prostoru olomouckého regionu.

 

Vybrané publikace:

  • Heisig, J., Burian, J. (2010): Míra generalizace při vizualizaci tras pohybu obyvatelstva. Geodetický a kartografický obzor. 2010, roč. , č. 56/98 , s. 49-54, ISSN 00167096.
  • Heisig, J. Geografický přístup k problematice svozu odpadů v GIS. In Úlohy diskrétní optimalizace v dopravní praxi : Telematika v distribučních a svozových úlohách. Pardubice : Tiskařské středisko Univerzity Pardubice, 2009. Geografický přístup k problematice svozu odpadů v GIS. s. 82-89. ISBN 9788073952242.
  • Voženílek, V., Strakoš, V. et al.: City logistics : dopravní problémy města a logistika. 1. vyd.: Olomouc, vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, 2009. 192 s. ISBN 9788924423173.